Gedragscode

Social Kids Tilburg vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor zijn deelnemers en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en deelnemers.

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen onze stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies regels worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en deelnemers die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van toepassing. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt

2. De vrijwilliger gaat zo om met een deelnemer dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast

3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.

4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en deelnemer tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De vrijwilliger raakt de deelnemer niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met de deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden.

7. De vrijwilliger beschermt de deelnemer naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.

8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen, genoemd de voorzitter Ilse Haneveer-Frensch

9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon, genoemd de voorzitter Ilse Haneveer-Frensch

Omdat elk kind telt!